Position Phone
Sharyn Sherron Deputy Clerk / Voters Registration 765-664-9880
Kathy Foy Deputy Clerk / Election Office 765-668-7458
Liz Tedder 2nd Deputy Clerk / Voters Registration 765-664-9880